කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

අපගේ විසඳුම් සහ සංවිධානය දැන ගැනීම සඳහා. තව දුරටත්, ඔබට එය තීරණය කිරීම සඳහා අපගේ කර්මාන්ත ශාලාවට පැමිණිය හැකිය.

අපි සාමාන්‍යයෙන් ලොව පුරා සිටින අමුත්තන් අපගේ සංස්ථාවට පිළිගනිමු.

product warehouse
product warehouse1
Metal parts processing workshop

ලෝහ කොටස් සැකසුම් වැඩමුළුව

Comprehensive multifunctional painting equipment

විස්තීර්ණ බහුකාර්ය පින්තාරු උපකරණ

Injection and blow molding workshop

එන්නත් කිරීම සහ පුපුරන අච්චු වැඩමුළුව

Large rotomolding equipment

විශාල රොටෝමෝල්ඩින් උපකරණ

product warehouse-3
product warehouse-4

නිෂ්පාදන ගබඩාව